Educació Primària

L’educació primària és l’etapa educativa de caràcter obligatori. Amb caràcter general, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i les interrelacions entre els aprenentatges. Amb el nostre projecte educatiu es promou, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Organització

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles (dues línies per curs):
Cicle inicial, comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
Cicle mitjà, comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
Cicle superior, comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Horari

 

1r, 2n  i 6è de dilluns a divendres de 8:45 a 12:50 i de 14:50 a 16:45.

3r, 4t  i 5è de dilluns a divendres de 8:50 a 12:55 i de 14:55 a 16:50.

Servei d’acollida de 7:45 a 8:45.

Hi ha servei de casal durant el període de vacances.

Activitat docent

L’inici de la Primària és un moment de canvis importants: hem d’ajudar-los a prendre consciència de les pròpies capacitats, que puguin gestionar-les i desenvolupin la seguretat suficient per afrontar els nous reptes de l’aprenentatge.

Al llarg de l’etapa, és molt important seguir treballant els hàbits. L’adquisició d’uns bons hàbits ajuda a incrementar l’autonomia i l’eficàcia al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Formem persones on el protagonista és l’alumne/a, tot judant a desenvolupar els seus talents i treballant per potenciar aquestes destreses, habilitats i estratègies que es puguin millorar, per tal de poder garantir, en un futuir, l’accés al món laboral.

 

Treballem amb aprenentatges significatius i vivencials:

  • INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: per ajudar els/les alumnes a que es coneguin millor i per poder-los conèixer millor, que desenvolupin un perfil equilibrat de les intel·ligències tot afavorint la diversitat de metodologies i facilitant que puguin aprendre a desenvolupar els seus talents i les seves febleses.
  • TREBALL PER PROJECTES: l’alumne és protagonista del seu aprenentatge, investiga, reflexiona, raona,…
  • EMOCIONS: identificació de les emocions pròpies i les dels altres, control de les emocions i actitud positiva.
  • TREBALL COOPERATIU: es basa en la socialització, aprenen entre iguals, fomenta l’hàbit d’ordre i potencia la comunicació.
  • HORT: els alumnes poden apreciar el creixement dels vegetals i participar en les distintes fases, des de la preparació de la terra i la sembra fins a la recol·lecció del fruit. La metodologia és participativa, investigadora i exploratòria, ja que l’hort proporciona ocasions i mitjans per a que l’alumne faci observacions i exploracions, plantegi dubtes, formuli hipòtesis i realitzi comprovacions obtenint les seves pròpies conclusions.

Ludi Primària i Superlletres

Donem continuïtat al projecte de lectoescriptura d’Educació infantil amb el programa Ludi Primària. Aquest programa integra les àrees de Llengua catalana i de llengua castellana.

Llengua anglesa

Considerem que és molt important l’aprenentatge de la llengua anglesa i per aquest motiu fem servir el mètode Eleanitz, que prioritza el desenvolupament de l’expressió oral. També introduim la llengua anglesa en altres àrees curriculars. Es fa una hora setmanal de Science a tots els cursos i dues hores de plàstica a Cicle Inicial.

Entusiasmat

Treballa diàriament les matemàtiques manipulant diferents materials, amb càlcul mental, de manera cíclica i divertida.

Natació

La Natació és una activitat esportiva i obligatòria dins de l’horari escolar a la piscina del Col·legi.

Informàtica

Utilitzem l’ordinador i la pissarra digital en les diferents àrees per ajudar els nens i nenes a ordenar el pensament, a detectar on es produeixen errors i a anticipar-los, per potenciar les competències i habilitats necessàries per al segle XXI.

Activitats Complementàries

Són un complement a la formació acadèmica i física dels nostres alumnes i poden variar en funció de les necessitats educatives de l’Etapa. En aquests moments fem Arts Escèniques, Taller d’expressió, Informàtica i Taller d’Oratòria.

Atenció a la Diversitat

  • DESDOBLAMENTS: En algunes àrees.
  • DOCÈNCIA COMPARTIDA DE DOS PROFESSORS/ES A L’AULA: a les àrees de llengua catalana i matemàtiques.
  • MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

Arts escèniques

Considerem les arts escèniques una eina educativa i creiem que han de formar part de l’educació dels nostres alumnes. La creativitat és el mitjà amb el que l’alumnat crea nous pensaments, noves formes d’expressar-se utilitzant la imaginació i la inventiva.

Sortides i Colònies

SORTIDES: Al llarg del curs es fan diverses sortides relacionades amb els aprenentatges que s’estan treballant en cada moment. A més a més realitzem tallers i altres activitats que ofereix l’Ajuntament, així com representacions teatrals i audicions musicals.

COLÒNIES: es comparteixen vivències i experiències amb els companys/es i les mestres on es fomenta l’autonomia. Tota l’etapa marxa de colònies tres dies. 

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Informes d’avaluació: En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia.

Horari d’atenció a les famílies

 

Back to top